Windykacja polubowna

Windykacja polubowna to czynność mająca na celu uzyskanie pełnej lub częściowej spłaty kredytu przez dłużnika. Osoby, które zamierzają odzyskać kredyt, mogą działać na własną rękę kontaktując się z dłużnikiem lub mogą skontaktować się z prawnikiem lub firmą specjalizującą się właśnie w tego typu operacjach. Pozasądowa i sądowa działalność windykacyjna może być zatem prowadzona przez prawników posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu prawnika i wpisanych do rejestru odpowiedniego nakazu członkostwa.

Windykacja, co robić najpierw?

Pierwszą rzeczą do zrobienia, gdy zamierzasz wszcząć akcję windykacyjną, jest sprawdzenie, czy dług jest pewny, określony i wymagalny. Musi być zatem udowodniony dokumentacją. Istnieją dwa sposoby na odzyskanie długów: polubowne lub w sądzie.

Polubowne odzyskiwanie należności składa się z zestawu działań, które mogą przybrać formę pisemnych i telefonicznych przypomnień oraz wizyt dom -owych upoważnionych osób Ich celem, jest zaproszenie dłużnika do spontanicznego uregulowania należnej kwoty. Ostatnią próbą pozasądowego rozwiązania sporu jest formalne wezwanie, przekazane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W ten sposób dłużnik zostaje poinformowany, że jeśli nie spłaci swojego długu w ustalonym terminie, przystąpi do windykacji długu przez sąd.

Fazy ​​polubownej windykacji należności

Windykacja pozasądowa odpowiada dobremu podejściu do procedury windykacyjnej.
Celem jest zatem znalezienie optymalnego rozwiązania, które w pierwszej kolejności usatysfakcjonuje wierzyciela i pozwoli dłużnikowi wywiązać się ze zobowiązania.

Znalezienie dłużnika

Pierwsza faza polega na odnalezieniu miejsca zamieszkania i miejsca pobytu dłużnika. Jest to czynność przygotowawcza dla następnych. W ten sposób określała się adres zameldowania, adres podatkowy firmy oraz numery telefonów.

Pisemne i telefoniczne przypomnienie

Jest to pismo zachęcające do zapłaty, a nie ostrzeżenie do przestrzegania. Powszechną praktyką jest wysyłanie kilku przypomnień o różnej treści i tonie. Przypomnienie telefoniczne należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie, aby uniknąć sporów telefonicznych. Rzadko udaje się uzyskać rozwiązanie po jednym kontakcie telefonicznym.

Kontakt za pośrednictwem windykatora

Wysłanie komornika do miejsca zamieszkania dłużnika jest przydatnym pierwszym kontaktem w celu weryfikacji dyspozycyjności dłużnika oraz możliwości i sposobów rozwiązania sporu. Komornik, na wyraźne zlecenie wierzyciela, może proponować rozwiązania płatnicze w ratach, mieć podpisane weksle lub potwierdzenia zadłużenia.